TRANH TRỪU TƯỢNG THÁNG 4

TRANH TRỪU TƯỢNG THÁNG 4 / 2011

***

"ABSTRACT April/2011" - TRANH ĐOÀN THANH THỦY - CALIFORNIA

Paintings